سلامت و بهداشت زنان در هزاره سوم/شیدا بامداد

سلامت زنان دنیابا آغاز هزاره جدید مسائل مربوط به سلامت زنان، به تدریج و بیش از پیش، توجه مراکز آکادمیک و تحقیقاتی، سیاستگزاران و برنامه نویسان در سازمان های دولتی و نهادهای غیر دولتی را بیشتر به خود معطوف نموده است. به طور نمونه می توان به تاکید بر گسترش برابری های جنسیتی در “اهداف توسعه هزاره” سازمان ملل متحد اشاره کرد. در جدول شماره یک “اهداف توسعه هزاره” بخصوص از میان بردن نابرابریهای جنسیتی در مورد دسترسی و استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی و نیز کاهش مرگ و میر زنان به دلیل زایمان و حاملگی هدف قرار داده شده است. با این همه کماکان نابرابری در میزان های سلامتی میان جنسیت ها به طور قابل توجهی باقی است. دسترسی محدود به آموزش و پرورش و یا اشتغال، نرخ بی سوادی بالا، ازدواج کودکان، و افزایش سطح فقر موانع اساسی ارتقاء سلامت زنان در بسیاری از جوامع بشری هستند.
ادامهٔ نوشته