شروع فشارهای روانی با آغاز هفتۀ بسیج در مشهد

شروع فشارهای روانی با آغاز هفتۀ بسیج در مشهد
( صبرا رضائی )
هفتۀ عفاف، هفتۀ بسیج، هفتۀ مبارزه با فساد اخلاقی ….. روزهای ما پر شده از این هفته ها و مانورهای مختلف ارگان های متفاوت! هر سال نه تنها این هفته ها کمتر، بلکه سال به سال به آنها اضافه می شود، شهرهای مذهبی همیشه در این گونه اقدامات در صف اول بودند، مشهد یکی از این شهرهاست که مردم آن در حالت عادی مخصوصاً زنان این شهر مورد فشارهای شدید روانی قرار می گیرند، ادامهٔ نوشته