جایگاه مردان در جنبش برابری خواهانه زنان / عذرا آزری

عذرا آزریمبارزات برابری خواهانه زنان تاکنون تغییرات عمیقی در ساختارهای اجتماعی جوامع بشری رخ داده است. زنان توانسته اند در سایه مبارزاتشان به موقعیت نسبتا برابر در برخی جوامع دست یابند. به جرات می توان گفت که مبارزات برابری طلبی زنان موفق ترین جنبش ها در قرن نوزدهم و بیستم به حساب می آید.
ادامهٔ نوشته