خاطرات عفت ماهباز از کشتار تابستان سال ۶۷

خاطرات عفت ماهباز از کشتار تابستان سال ۶۷
اواخر تیرماه ۱۳۶۷ بود که خبر رسید ملاقات قطع می شود اما بند ما هنوز ملاقات داشت، منیر رجوی را برای دیدن بچه هایش به خانه فرستاده بودند، تا آن سال مقررات غیر رسمی زندان این بود که به بعضی از بچه های تواب مرخصی داده می شد و آنها می توانستند به مرخصی و دیدار خانواده شان بروند ولی منیر رجوی جزو سر موضعی های مجاهدین بود، ادامهٔ نوشته