روسپیگری دولتی

روسپیگری دولتی
فرح شیلاندری و توفیق محمدی
نوشتن در باب زنان، پدیدۀ روسپیگری و انواع آن از دغدغه­ های متخصصان حوزه زنان و آسیب­های اجتماعی است. اما این رویکرد یا پدیدۀ اجتماعی در ایران شکل متفاوتی به خود گرفته است. در طی سه دهه، گشت های ارشاد و دفاتر منکرات کوشیده اند مسئلۀ بدحجابی و بی حجابی را به نوعی با فحشا مرتبط و هم معنا کنند تا جایی که امنیت زنان و دختران جوان در خیابان های این کشور به شدت به خطر افتاده و به هر زنی که حجاب مورد پسند دولت را رعایت نکند به سادگی نسبت های ناروایی چون روسپی و فاحشه داده می شود. ادامهٔ نوشته

گزارشی از زنان بی پناه ایرانی در جستجوی پناهگاه

در این مستند بیشتر به شرایط داخلی ایران و نظام حقوقی و سیاسی آن که منجر به فرار زنان از این کشور
می گردد (از جمله قوانین ضدزن و ضدخانواده، تبعیض شدید جنسیتی، و غیره) پرداخته شده است.
نام فیلم : In the Middle of Nowhere
ویدئوی گزارشی از زنان بی پناه ایرانی در جستجوی پناهگاهی

فرح شیلاندری : کارگردان ادامهٔ نوشته