بررسی مفهوم امنیت اجتماعی در بین دختران دانشجو /زنان در فضای امن/ هنگامه غضنفری، فرزانه سجادپور

مهریهاحساس امنیت در هر جامعه ای یکی از بدیهی ترین نیازهای اولیه ای است که زیر بنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جامعه را شکل داده و آن را سامانمند می کند.» عوامل گوناگونی بی تردید در ایجاد امنیت و احساس امنیت ، دخالت دارند که نبودن آن ها برقراری احساس امنیت را کند یا مانع از تحقق آن می شود( نیازی و فرشادفر ، 1390: 150). مازلو این نیاز را بعد از برآوردن نیازهای جسمانی در راس سایر نیازها قرار می دهد. برمبنای نظر وی بر آوردن نشدن یک نیاز در سطوح پایینی هرم می تواند بر انگیزه افراد در برآورده کردن نیازهای راس هرم تاثیر مستقیم گذاشته و تا زمان ارضاء این نیازها ، تمایلات برتر به تعویق افتد(Frick,1989). به عبارتی بر آورده نشدن نیازهای امنیتی((safety needs بعد از نیازهای جسمانی( Biological and physiological needs) می تواند مانعی در رسیدن به خودشکوفایی (Self-actualization)که در راس هرم مازلو قرار دارد ، باشد.
ادامهٔ نوشته

اشتغال زنان پیشینه حضور در بازار کار و آموزش عالی

اشتغال زنان پیشینه حضور در بازار کار و آموزش عالی
فرزانه سجادپور
از بدو تاریخ همواره زنان هم پای مردان در عرصه های اقتصادی حضور داشته اند. این مساله یک ادعا یا یک کلام احساسی نیست . » ویل دورانت می گوید : در اجتماعات ابتدایی ، قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاده است و نه به دست مردان. در آن هنگام که قرن های متوالی مرد ، دائماً به طریقه های کهن خویش به شکار اشتغال داشت زن در اطراف خیمه ، زراعت را ترقی می داد و هزاران هنر خانگی ایجاد می کرد که هر یک روزی پایه صنایع بسیار مهمی شده اند . ادامهٔ نوشته