جنبش دانشجویی شیلی پیوند فعالانه‌ی مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی توده‌ای آزمونی دشوار برای مکتب شیکاگو/ فرشته دلاور

chile-studentenاگرچه سال‌ها است که پینوشه در شیلی بازنشسته شده است اما هم چنان سایه مخوف دیکتاتور شیلی با ادامه حاکمیت ماترک فریدمن بر سر مردم و دانشجویان این کشور سنگینی می‌کند. سایه سیاست‌هایی که پس از کودتای خون بار علیه حکومت دمکراتیک سالوادور آلنده توسط هارترین نیروها علیه منافع توده های مردم این کشور و به سود سرمایه داری لگام گسیخته بازار محور طرح و اجرا گردید آن قدر سنگین بود که حتی باشلت چپ‌گرا در یک دوره ریاست جمهوری خود نیز نتوانست بر آن چیره شود.
ادامهٔ نوشته

کار و مزد/ فرشته دلاور

نزادیسوژه دستمزد و ارزش نیروی کار کارگر از موضوع‌های چالش برانگیزی است که میان خودِ مارکسیست‌ها و منتقدان آن‌ها همواره مطرح بوده است. این موضوع برای کارگران ایرانی از پیدایش سرمایه داری تا به اکنون از اهمیت دوچندانی برخوردار بوده است. زیرا همواره دولت خود در جایگاه یک سرمایه‌دار بزرگ قدر قدرت در برابر طبقه کارگر قد علم کرده است و طبقه کارگر به جز در برهه‌هایی کوتاه هیچ قدرتی در برابر دولت نداشته و مطیع و سر به راه بوده است. اما در کشورهای صنعتی نبردی همواره و دیرپای میان اعضا طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار بر سر تعیین دستمزد که یکی از حقوق اساسی طبقه کارگر – و نه همه آن – می باشد از ظهور سرمایه داری تا کنون در جریان بوده است.
ادامهٔ نوشته

کار خانگی، اجتماعی شدن کار خانگی و ایجاد ارزش افزوده / فرشته دلاور

zanan khanedarدر سپیده دم گذار از دوران گردآوری آذوقه و شکار به دامداری و کشاورزی محدود و پدیدار شدن تقسیم کار اجتماعی کشاورزان و شکارچیان تقسیم کار جنسیتی و به همراه آن تسلط جنسیتی مرد بر زن نیز پدید آمد. این تقسیم کار میان زن و مرد که بنا به جنسیت و فیزویولوژی زن تحت سلطه و مسخر مرد بود زن را به تعیت مرد در کار و خانواده در آورد.
ادامهٔ نوشته