دوراهي سكوت يا رسوايي

قربانيان تجاوز ، نيازمندبازسازي رواني هستند
دوراهي سكوت يا رسوايي
فريده عباسي
مي‌خواهد از همسرش جدا شود يا بهتر است گفته شود، شوهرش ديگر حاضر نيست با او زندگي كند. شوهرش مي‌گويد، با زني كه افسرده و عصبي است و از او تمكين نمي‌كند، نمي‌تواند زندگي كند. اما زن نمي‌خواهد زندگي‌اش را از دست بدهد. مي‌گويد ترجيح مي‌دهد، اگر شوهرش او را طلاق مي‌دهد، فكر كند او فقط افسرده و عصبي است تا اينكه بفهمد او بعد از اينكه مورد تجاوز قرار گرفت، اينچنين شد. ادامهٔ نوشته