فریبا مرزبان » این روسری را من می شناسم! » یادی از فاطمه مدرس تهرانی (فردین)

fradinیک روز داغ تابستانی بود، ساعت 2-1 بعدازظهر. ساعات روز هواخوری بود ولی به خاطر گرما و دمای بالا، حیاط بند خلوت بود. چنین بنظرم می آمد که دیگر همبندیان م از گرمای تابستان خوشنود نبودند و تابش نور شدید آنها را می آزرد. پس از سال ها خود را در تابش مستقیم و گرمای آفتاب می دیدم و نمی خواستم تابش نور خورشید و گرمای » آفتاب عالم تاب» را از دست بدهم.
ادامهٔ نوشته

« یاد یاران، یاد هم بندیان یاد باد » 4

» همیشه چهره تو را در پشت میله ها می بینم » (1)

یاد یاران سلسله خاطراتی ست از رفقا و دوستان هم رزم ، همراه و هم بندیانم که پیرو فرمان آیت الله « خمینی» در دهه سیاه شصت خورشیدی به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده شدند.
ادامهٔ نوشته

» یاد یاران، یاد هم بندیان یاد باد » سلسله خاطراتی ست از رفقا و دوستان هم/فریبا مرزبان

» یاد یاران، یاد هم بندیان یاد باد » سلسله خاطراتی ست از رفقا و دوستان همراه و هم بندم که به فرمان آیت الله « خمینی» در دهه سیاه شصت خورشیدی به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده شدند.

» مبارزه به پایان نرسیده است. مبارزه در بیرون از زندان جریان دارد». (2)
ادامهٔ نوشته