در تحلیل خشونت جنسی باید عوامل اجتماعی و فردی با هم بررسی شوند

محسن مالجوگفت و گو با محسن مالجو؛
در تحلیل خشونت جنسی باید عوامل اجتماعی و فردی با هم بررسی شوند
تهیه و تنظیم: مریم رحمانی
تا قانون خانواده برابر: محسن مالجو فوق لیسانس مطالعات زنان است که در مورد زنای محارم و خشونت جنسی کار می کند. دراین مصاحبه او درباره خشونت جنسی و برخی دلایل آن صحبت می کند.
ادامهٔ نوشته