در وضعیت منازعه، جنبش زنان مستقل از جریان عمومی سیاست نیست

دوم گفتگو با محمد مالجو
در وضعیت منازعه، جنبش زنان مستقل از جریان عمومی سیاست نیست
تهیه و تنظیم: مریم رحمانی- کاوه مظفری – سه شنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲-۲۱ شهریور ۱۳۹۱
تا قانون خانواده برابر: با محمد مالجو، به گفت و گو نشستیم تا نظر او را درباره مسائلی همچون «جایگاه نابرابری جنسیتی در ارتباط با دیگر نابرابری‌ها»، «رویکردهای نظری و عملی درخصوص تقسیم جنسیتی کار»، «ارتباط میان جنبش زنان و سایر جنبش‌ها»، «شرایط موثر بر تعیین استراتژی در جنبش‌های اجتماعی در شرایط فعلی»، و همچنین «ساختار سازماندهی و فعالیت جنبش‌های اجتماعی»، جویا شویم. ادامهٔ نوشته

چه رابطه ای میان سلطه طبقاتی و سلطه جنسیتی برقرار است؟

بخش نخست گفتگو با محمد مالجو
چه رابطه ای میان سلطه طبقاتی و سلطه جنسیتی برقرار است؟
تهیه و تنظیم: کاوه مظفری – مریم رحمانی
تا قانون خانواده برابر: با محمد مالجو، دکترای اقتصاد سیاسی به گفت و گو نشستیم تا نظر او را درباره مسائلی همچون «جایگاه نابرابری جنسیتی در ارتباط با دیگر نابرابری ها»، «رویکردهای نظری و عملی درخصوص تقسیم جنسیتی کار»، «ارتباط میان جنبش زنان و سایر جنبش ها»، «شرایط موثر بر تعیین استراتژی در جنبش های اجتماعی در شرایط فعلی»، و همچنین «ساختار سازماندهی و فعالیت جنبش های اجتماعی»، جویا شویم. ادامهٔ نوشته