وضعیت زنان و وضعیت جنبش زنان در سالی که گذشت- محمد خسروی

zanmamnooh بدون تردید وضعیت زنان از روز جهانی زن، هفدهم اسفند سال گذشته تا کنون اسفبارتر شده است. طبیعتا علت العلل و عامل کلیدی این وضعیت را میبایست در تفکر و عملکرد مرد سالارانه و تبعیض آمیز حاکمیت دانست. این نظام اسلامی است که میتواند بعنوان نیروی حاکم، با تصویب قوانین زنان را از حقوق انسانی- اجتماعی خویش محروم کند، همچنین این سیاستهای فرهنگی – آموزشی حاکم است که هر روزه از طریق رسانه های عمومی و یا نهادهای مربوطه ، در بازتولید تبعیض جنسی و فرود ست پنداشتن ایشان، نقش فائقه دارد.
ادامهٔ نوشته

رابطه جنبش برابر- حقوقی زنان با «جامعه مدنی» محمد خسروی

barabari مفهوم «جامعه مدنی» نیز همچون هر مسئله ی اجتماعی دیگر بر بستر زمان و در شرایط متفاوت، بلحاظ نظری دچار تغییراتی میشود. طبعا درکی که متفکرین و پیشگامان انقلاب کبیر فرانسه از آن ارائه میدانند با آنچه که بعدها فی المثل توسط هگل، مارکس یا گرامشی مطرح شد، متفاوت است. این مقوله در عمل هم، متناسب با توازن قوا، و از جمله میزان سازمانیابی و مقاومت زنان در جوامع مختلف، گستره و عمق متفاوتی یافته است. براین اساس پرداختن به مختصات جامعه مدنی بدون توجه به وضعیت اجتماعی- سیاسی-اقتصادی– فرهنگی جامعه ی مفروض، عملا راه به جائی نخواهد برد.
ادامهٔ نوشته

«فرزند کمتر- زندگی بهتر» یا « فرزند بیشتر- زندگی شادتر»-محمد خسروی

jamiattسودای صدور انقلاب اسلامی و راهبری مسلمانان جهان در ابتدای به قدرت رسیدن، بعلاوه ی شعله ور شدن جنگ بین دو دولت خمینی و صدام، سران نظام را بر آن داشت تا به تولید «گوشت دم توپ» بپردازند. البته در کنار این «ضرورت»، مبانی اعتقادی مسئولین نظام و همچنین بی تجربگی ایشان بعنوان حاکمین جدید، نیز، در اتخاذ این سیاست بی تاثیر نبود . باری، شعار «طاغوتی» «فرزند کمتر- زندگی بهتر» ، با سیاستهای تشویقی ازدیاد موالید در دهه ی اول حاکمیت جمهوری اسلامی جایگزین شده باعث شد تا رشد جمعیت نرخ فزاینده ای بیابد.

ادامهٔ نوشته

محمد خسروی : جنبش زنان و عرصه های فعالیت

جنبشدر کشور بلا زده ی ایران ، کمتر روزی است که اخبار دهشتناک منتشر نشود. اما علیرغم آن، عکس العمل جامعه متناسب با عمق فجایع نیست. آیا بعلت انبوهیِ مشکلات، سرعتِ اتفاقات، نرخ رشد بالایِ تخریب، تکرار روزمره ی ناگواری ها، سرکوب لجام گسیخته و … جامعه حساسیتش را از دست داده است و یا به گواه تجربیات تاریخی، خیزش عمومی، حتمی است و اما آگاهانه بودن خیزش ، هم ضروری است و هم مقدور.
ادامهٔ نوشته