زنان و کارگران، بازندگان اصلی قانون اساسی مصر/ محمد صفوی

زنان مصر بازندگان اصلیاین عکس متعلق به یکی از زنان شرکت کننده در تظاهرات روزهای اخیر علیه سیاست های محمد مرسی و پیش نویس قانون اساسی و علیه اخوان المسلمین است. روی چشم این زن جوان تظاهرکننده به عربی نوشته شده است: » گاز اشک آور به چشم هایم صدمه می زند.»
ادامهٔ نوشته