ترور شخصیت – برای مقابله با گسترش اعتراض زنان علیه حجاب اجباری / مریم امانی

«کمپین آزادی های یواشکی» در ایران که بیش از یک ماه از عمر آن می گذرد هنوز جزو داغ ترین خبرهای رسانه ای هست. این صفحه توانسته است در این مدت کوتاه یک ماه و ده روز نزدیک به پانصد هزار مشترک بخود جلب کند. اهمیت این کارزار این است که زنان و بویژه دختران جوان در وضعیت های مختلف حجاب اجباری از سر بر می دارند. زیبایی این حرکت از آن روست که آنها از خودشان عکس و فیلم می گیرند و برای این صفحه ارسال می کنند. عکس ها بیانگر حضور در کوه ، دشت و بیابان و خیابان؛ تنها یا به همراه همسر یا برادر است.
ادامهٔ نوشته