عمری بر باد!

عمری بر باد!
( مریم زندی )
پيرزن با گام های سنگين آرام آرام گام برمی دارد، با هر قدم بالا تنه اش به چپ و راست كج می شود، خس خس سينه امانش را می برد، می آيد كنارم روی نيمكت می نشيند، آهی می كشد و می گويد:
◄كجائی جوانی! ادامهٔ نوشته

لایحه ی حمایت از کدام مردم؟کدام خانواده؟

لایحه ی حمایت از کدام مردم؟کدام خانواده؟
مریم زندی
این روزها بیشتر وقتمان را درخیابان ها می گذرانیم شاید بیشتراز همیشه احساس مسئولیت می کنیم، شب ها خواب راحتی نداریم و نگرانی لحظه ای راحتمان نمی گذارد. نگران زندگی خودمان و دخترانمان !نگران آینده ! نگرانی از این که هر مردی هر لحظه که اراده کرد زنی را عقد کند و به عنوان همسر دوم یا سوم یا چهارم به خانه بیاورد و آن وقت ما چه جوابی برای دخترانمان خواهیم داشت؟ حتی مادرپیرم هم نگران است. ادامهٔ نوشته