مهاجرت: راه‌كار زناني مدرن در بستري سنتي‌

مهاجرت: راه‌كار زناني مدرن در بستري سنتي‌
مریم میرزانژاد- شنبه 29 سپتامبر 2012-8 مهر 1391
تا قانون خانواده برابر: شايد بهانه براي تحصيل و يافتن كار يكي از مهم‌ترين دلايل مهاجرت باشد. معمولاً وقتي از نيروي انساني مهاجر بحث مي‌شود، بيش از همه مردان جواني تصور مي‌شوند كه شهر و ديار خود را براي يافتن فرصت‌هاي شغلي بهتر رها مي‌كنند تا بخت خود را در جايي ديگر بيازمايند. پديده اي كه تاكنون مردانه تعريف شده است. ادامهٔ نوشته

مهاجرت: راه‌كار زناني مدرن در بستري سنتي‌-مريم ميرزانژاد

تا قانون خانواده برابر: شايد بهانه براي تحصيل و يافتن كار يكي از مهم‌ترين دلايل مهاجرت باشد. معمولاً وقتي از نيروي انساني مهاجر بحث مي‌شود، بيش از همه مردان جواني تصور مي‌شوند كه شهر و ديار خود را براي يافتن فرصت‌هاي شغلي بهتر رها مي‌كنند تا بخت خود را در جايي ديگر بيازمايند. پديده اي كه تاكنون مردانه تعريف شده است.

اما آنچه اين پديده مردانه را نيازمند بررسي مجدد مي‌كند ميل اجتماعي تازه اي است كه در ميان دختران تحصيل كرده جريان يافته است. ميلي كه باعث شده دختران بسياري با دلايل زنانه‌تر شهر‌هاي بزرگ‌تر را براي زندگي انتخاب كنند و شايد تهران با ويژگي‌هاي منحصر به فردش بيش از هر شهري اين پديده را در خود تجربه كرده است.

ادامهٔ نوشته