زبان و جنسیت / مریم حسین یزدی

زبان گویشچکیده:در تعاملات زبانی و گفتگوهای روزمره ، مردان نسبت به زنان بیشتر رشته­ی کلام را قطع می کنند و این قطع کلام می تواند بیشتر به دلیل سلطه گری باشد ولی قطع کلام زنان در گفتگوهای روزمره بیشتر حالت حمایتی دارد . زنان در مکالمات روزمره­ی خود و گفتگو میان هم جنس های خود سعی می کنند به طور غیر مستقیم انتقاد بکنند و تمایل ندارند طرف مقابل خود را ناراحت بکنند و برنجانند . زنان در تعاملات خودشان ، طرف مقابل خود را تأیید می کنند تا به اتفاق نظر برسند و با توافق در نظرات می­خواهند ،رابطه­شان را با یکدیگر بهبود بخشند و رضایت یکدیگر را برانگیزند . اما مردان در تعاملاتشان سعی می کنند به حس برتری دست یابند و ابراز وجود بکنند . در گفتگوها، مردان اطلاع دادن را به مشورت کردن ترجیح می دهند ؛ اما زنان مشورت کردن را بیشتر ترجیح می دهند برای همین ، هنگامی که زن و مرد با هم ارتباط کلامی دارند دچارسوء تعبیر می شوند ، چون اهدافشان متفاوت است .
ادامهٔ نوشته