قانون نابرابری زن و مرد را بسوزان!

قانون نابرابری زن و مرد را بسوزان! ( منیژه فرد ابراهیم نیا ) دیر زمانی است که می شناسمت، از خیلی پیشترها، از آن هنگام که سیب ممنوعه ای چشیدی و تو را محکوم کردند به تمرد و خویش محوری، از بهشت بیرونت راندند، به کدامین گناه مستوجب آن شدی که بر روی زمین تبعیدت کنند؟ ادامهٔ نوشته