دختران نوجوان : شهروندی در ایران و چالش جنسیت و جوانی

دختران نوجوان : شهروندی در ایران و چالش جنسیت و جوانی
سپیده یوسف زاده و مهسا شکرلو
تعریف «نوجوانی» برای دختران در ایران

نویسندگان این مقاله هر دو در ایران متولد و بزرگ شده اند (گرچه یکی از آنها بخش بزرگی از دوران نوجوانی خود را خارج از ایران گذرانده است). بنابراین هردو نویسنده نقطه نظر شخصی نیز در باب این مقوله – نوجوانی دختران- دارند که مبتنی بر تجربه خود آنها است. با این حال ارائه تعریف مشخصی از ویژگی های نوجوانی برای دختران در ایران پیچیده است. ادامهٔ نوشته