لایحه حمایت از خانواده مشهور به تعدد زوجات!

لایحه حمایت از خانواده مشهور به تعدد زوجات!
میترا گلرو
فعال حقوق زنان و کودکان
حمایت از خانواده و تعدد زوجات هر دو نام هایی بسیار با مسما و مربوط به محتوایی است که چنین نام هایی در خور آن هستند؛ محتوایی که به رغم تفاوت فاحش آنها که زبانم لال، خانواده و حمایت از ارکان رفیع آن چه سنخیتی با تعدد زوجات دارد؟ ادامهٔ نوشته