روایت نرگس سلیمی از زندان قرچک ورامین-بخش دوم

آقای ضرغامی خیلی سخت نیست تا خبرنگاران واقعی ات را به اینجا بفرستی و تصویری واقعی از بند عمومی این زندان به همه ارائه دهی تصویری واقعی و نه آسایشگاه پرسنل زندان به عنوان محل سکونت زندانیان . اینجا زندان قرچک ورامین است در چند کیلومتری تهران ، در همین نزدیکی ها

ادامهٔ نوشته