مصائب زن بودن در فضای مطبوعاتی «زنان خبرنگار، آسیب پذیرترین و مظلوم ترین» یادداشت نسرین وزیری در ماهنامه «مدیریت ارتباطات»

nasrinvayiri«خبرنگار سیاسی باید شان خودش را در فضای رسانه‌ای کشور حفظ کند. حوزه سیاسی، حوزه هنری نیست که با هر سر شکلی بشود در آن حضور یافت و دیگران هم بگویند «تیپش هنری است»».این نخستین نصیحت یک مدیر مطبوعاتی برای دانشجوی ترم دو رشته ارتباطات در بدو ورود به یک خبرگزاری دانشجویی بود. همین هشدار اولیه کافی بود برای ترک بسیاری از خصلت‌های ذاتی دانشجویی من جمله «سر به هوا گری» که در قالب‌هایی چون خواندن کتاب و مجله حین پیاده روی و یا دویدن دنبال تاکسی و اتوبوس و هر حرکتی که منجر به بر باد رفتن هوش و حواس به محیط بود، بروز می‌یافت. از آن پس شش دانگ حواسم معطوف به محیط بود که مبادا یکی از سیاسیون حتی شده در قالب یک رهگذر ساده خیابان، مرا در «شانی» خارج از «شان یک خبرنگار سیاسی» ببیند!

ادامهٔ نوشته