باکره های سرخ آنارشيسم

باکره های سرخ آنارشيسم
نصرت شاد
لويزه ميشل ، زنی مبارز
Louise Michel 1830 – 1905
لويزه ميشل، آنارشيست فرانسوی مينويسد در زمان کمون پاريس ، زنان مسلحي، مثل او که به ظاهر و زيبايی خود اهميتی نميدادند ، از طرف مردهای لمپن مسلح ، تحقيرآميز ، باکرههای سرخ ناميده ميشدند .امروزه اشاره ميشود که نام لويزه ميشل هميشه يادآور فعاليت و مبارزه اجتماعی او در کمون پاريس بوده است. ادامهٔ نوشته