کمپین یک میلیون امضا؛ پرونده‌ای که بسته شد یا پروژه‌ای که ادامه دارد- نفیسه آزاد – نوشین کشاورزنیا

کمپین یک میلیون امضاء برابریتغییر برای برابری: امسال، هفتمین سالگرد اغاز به کار کمپین یک میلیون امضاست. کمپینی که یکی از بزرگترین فعالیتهای جنبش زنان ایران در سالهای اخیر بود. اما شرایط اجتماعی و سیاسی از یک سو و مختصات درونی جنبش زنان از سوی دیگر باعث شده که کمپین به سان پروژه‌ای با اینده و سرنوشت مبهم در ساحت جنبش زنان باقی بماند. سایت تغییر برای برابری، از ابتدا به منظور انعکاس مطالب مرتبط با کمپین یک میلیون امضا متولد شد. وظیفه‌ای که این روزها، با توجه به شرایط کمپین با ابهاماتی روبرو است. در نتیجه بر ان شدیم تا در هفتمین سالگرد آغاز به کار کمپین، با باز کردن دوباره ی این بحث، فضایی فراهم کنیم تا همه‌ی علاقمندان نظرات خود را در این زمینه ابراز کنند، شاید رسیدن به یک برایند جمعی امکان پذیر باشد. بنابراین از همه‌ی دوستان و همراهان کمپین می خواهیم چنانچه در این زمینه بحث یا نظری دارند برای سایت تغییر برای برابری ارسال کنند و تاکید می کنیم نظرات نویسندگان مطالب، نظرات شخصی انهاست.
ادامهٔ نوشته

راه دشوار نجات – از تجربۀ خشونت تا سلامت

راه دشوار نجات – از تجربۀ خشونت تا سلامت
( نفیسه آزاد )
ما از خشونت دیدگان و یا به عبارتی قربانیان خشونت چه می دانیم؟ داستان خشونت تا جائی که به رسانه ها مربوط می شود تا لحظه ای است که خشونت اعمال می شود: زنی کتک می خورد، مورد آزار خیابانی واقع می شود یا مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، ارقام و آمار هم تا همین جا با زنان می آید، ادامهٔ نوشته