قدمی به بلندی پایان تبعیض/گفت و گو با محسن فرشیدی، فعال حقوق برابر

mohsen farshidiتغییر برای برابری /نیلوفر انسان – این روزها، حضور و فعالیت در راستایِ اشاعه¬ی برابراندیشی در عرصه¬ی مجازی پررنگ¬تر از همیشه، به چشم می¬خورد. صفحاتِ زیادی در شبکه¬های اجتماعیِ گوناگون، چه به صورتِ شخصی و چه به صورتِ گروهی، یافت می¬شوند که با امیدِ به تغییر، از لزومِ برابری می¬گویند. در این میان اما یکی از پرطرفدارترین صفحاتی که مخاطبانِ زیادی نیز پیدا کرده، صفحه¬ی برابریِ زن و مرد در فیس بوک است. گرداننده¬ی این صفحه، در صفحه¬ی شخصیِ خود در این باره می¬نویسد: «در صفحه برابری زن و مرد از مرز سیصدهزار نفر گذشتیم. بارها در این مدت شنیده ام که بی اثر است، فایده ندارد، ده درصد مردم هم در فیسبوک نیستند، با یک لایک که نیست، برابری واقعی هرگز بوجود نمیاد. به این مردم و سیستم امیدی نیست و صدها موارد ناامیدانه دیگر. بد و بیراه هم همیشه بوده. اما فکر میکنم همین که موضوعات متفاوت، هر چند برخی مواقع تند به جلوی چشم همان ها می آید خوب است. همینکه حضور دارند خوبه، فارغ از اینکه همیشه برای فحش دادن و خرده گرفتن باشد. یک جای ذهن ثبت میشود این دیدگاه های متفاوت، هر چند تاثیرش شاید ده ها سال بعد باشد یا نباشد… یاد گرفتم که نباید از تلاش دست کشید. قدمی کوچک هم قدمیست، یک نفر هم یک نفر است و ناامیدان بازندگان عرصه مبارزه اند.» در روزِ جهانیِ زن (8 مارس) تصمیم گرفتیم که گفت¬و¬گویی داشته باشیم با محسن فرشیدی، فعال حقوق برابر و گرداننده¬ی صفحه¬ی برابری زن و مرد، دانشجو و ساکن آلمان و با او از صفحه¬ی پرمخاطبی که اداره¬ی آن را بر عهده دارد سخن گفتیم و از لزومِ برابری و فمنیسم و حساسیت¬های جنسیتی و درد و دل¬هایِ برابری محورِ دیگر.

ادامهٔ نوشته