از اتاقی از آن خود تا میدانی از آن خود / متن سخنرانی نیلوفر شیدمهر در سمینار زنان هانوفر

نیلوفر شید مهرنیلوفر شیدمهر با همکاری آتوسا صاد

از کران تا کران امکانی برای ادبیات زنانه

1- چه شرایطی ادبیات زنان را ممکن می سازد؟ (در این سوال منظور از ادبیات زنان ادبیاتی است که توسط زنان نوشته شود.)
2- آیا نوشتار زنانه با نوشتار مردانه تفاوت دارد و اگر بلی، شاخص های عمده ی این تفاوت کدام است؟ (در این سوال سوال مهم تری نیز نهفته است که آیا ادبیات زنان و ادبیات زنانه یکیست؟)

3- در ادبیات چه چیز از آن زنان است و این «از آنی» به چه معناست؟

ادامهٔ نوشته