ضرورت بازاندیشی مردان در نگاه خود به زنان / نیلوفر مهدیان

mardan kheirandishمدرسه فمینیستی: بالا رفتن خشونت بر زنان در جامعه کنونی ایران هر انسان خیرخواهی را می تواند به تأمل و تکاپو وادارد. با این حال مسائل زنان تا حد زیادی به ویژه برای مردان ناشناخته اند و همین، آنها را بغرنج تر می کند. مردان خیراندیش باید «بخواهند» این مسائل را بشناسند و در رفع اش کمکی اگر می توانند بکنند. به همین دلیل شاید مسئله اول همین «نیت» باشد. امروز با وجود انواع و اقسام مسائل و مشکلاتی که جامعه ما با آن دست به گریبان است طبیعی است برای این که جامعه بهتری داشته باشیم به فکر رفع آنها یا حداقل جلوگیری از تعمیق و گسترش آنها بیفتیم. و باز خیلی طبیعی است که با توجه به جایگاه و پایگاه خودمان اولویت هایمان را انتخاب کنیم؛ اما این نمی تواند از اهمیت مسائل دیگر بکاهد. مسائل زنان به خاطر درگیر شدن نیمی از جمعیت هرگز حتی نمی تواند مسئله اقلیتی از جامعه فرض شود. نیمی از جمعیت، در جامعه، در خانه، در محیط کار، آموزش، و همه بخش های زندگی مردان حضور دارند _ حضوری انکارناشدنی که به هر حال مردان را نیز درگیر می کند و چه بهتر که آنها با «نیت خیر» به این مسائل نزدیک شوند و زنان و مردان همراه هم به سوی جامعه ای سالم گام بردارند.