میدان تحریری دیگر برای زنان عراقی

میدان تحریری دیگر برای زنان عراقی
برگردان:
برگردان: نیلوفر گلکار
در رخ‌دادهای اخیر منطقه، زنان در خط مقدم تظاهرات اعتراضی، همواره توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. در مقابل، پوشش خبری گردهمایی‌های زنان در میدان تحریر عراق چندان قابل توجه نبود. در گزارشی که می‌خوانید، «سازمان حقوق زنان در توسعه» تلاش کرده است تا دلیل این مسئله را بررسی کند ادامهٔ نوشته

جنبش زنانی خواهیم ساخت به بزرگی خاورمیانه

جنبش زنانی خواهیم ساخت به بزرگی خاورمیانه
نیلوفرگلکار
روزگاری بود که به خیابان های تهران می امدیم با امید ایجاد تغییر برای برابری. با مردم حرف میزدیم، بحث می کردیم و برای تغییر ده قانون تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی، امضا جمع می کردیم . کمپین به حرکتی تبدیل شد که به تعداد زیادی از شهر ها و روستاهای کشور راه یافت و شادی ما از همین گستردگی و همصدایی بود. ادامهٔ نوشته