میدان تحریری دیگر برای زنان عراقی

میدان تحریری دیگر برای زنان عراقی
برگردان:
برگردان: نیلوفر گلکار
در رخ‌دادهای اخیر منطقه، زنان در خط مقدم تظاهرات اعتراضی، همواره توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. در مقابل، پوشش خبری گردهمایی‌های زنان در میدان تحریر عراق چندان قابل توجه نبود. در گزارشی که می‌خوانید، «سازمان حقوق زنان در توسعه» تلاش کرده است تا دلیل این مسئله را بررسی کند به خواندن ادامه دهید

Advertisements

جنبش زنانی خواهیم ساخت به بزرگی خاورمیانه

جنبش زنانی خواهیم ساخت به بزرگی خاورمیانه
نیلوفرگلکار
روزگاری بود که به خیابان های تهران می امدیم با امید ایجاد تغییر برای برابری. با مردم حرف میزدیم، بحث می کردیم و برای تغییر ده قانون تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی، امضا جمع می کردیم . کمپین به حرکتی تبدیل شد که به تعداد زیادی از شهر ها و روستاهای کشور راه یافت و شادی ما از همین گستردگی و همصدایی بود. به خواندن ادامه دهید