زنان افغانستان قربانیان خشونت های ناموسی

زنان افغانستان قربانیان خشونت های ناموسی
وجیهه آرا
به انسان ، آگاهی و آزادی سلام می کنم!
مدتی ست به رنج عمیق و سرنوشت خونبار زن افغانستانی می اندیشم.
رنجی که در تمام ابعاد پنهان و پیدای زندگی اش کاملن نمایان است .
در تکاپوهایم چند نکته را دریافته ام !
در این سرزمین ، مردان خدا با نام خدا ، زنان را به قربانگاه بربریت مقدس می فرستند ! ادامهٔ نوشته