گفت و گو با دکتر محمد رضایی در مورد تبعیض های آموزشی؛کنترل زنان، کنترل جامعه است -تهیه و تنظیم: پرستو اله یاری

doktorتا قانون خانواده برابر: دکتر محمد رضایی، مدیر گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه فرهنگ و هنر و عضو سابق هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس است. دکتر رضایی علاوه بر تدریس، سابقه پژوهشی در حوزه های مختلف فرهنگی، از جمله در گروه آینده اندیشی سیاست علمی کشور، در وزارت علوم را دارد. همین باعثِ هر چه بیشتر کاربردی و مفید بودن کلاس های حوزه جامعه شناسی ایشان شده است. استاد رضایی، فارغ از قواعد و ضوابط محدود اداری آموزش عالی در ایران، همیشه با توجه و دقت بسیار، از هیچ راهنمایی و کمکی در زمینه های دانشگاهی و پژوهشی دریغ نمی کند. بین تمام مشغله های دانشگاهی و همه ی مراجعین دانشجو و غیر دانشجو، لطف کرده و برای مصاحبه با ما هم فرصت گذاشت. او از منظری دیگر به موضوع تبعیض های آموزشی و جامعه می نگرد.
ادامهٔ نوشته

سیاست های فعلی در مورد زنان، روند پوک کردن جامعه از درون است/گفت و گو با دکتر حمیدرضا جلایی پور؛

تا قانون خانواده برابر: قولِ گفت و گو گرفتن از استاد، در این روزها که ترجیح بعضی از اساتید همچنان سکوت است و برخی دیگر، ارزش نگذاشتن برای وقت صحبت با سایت های جوان زنان، ساده و بی حاشیه است؛ و البته تعهد و مسئولیت او نسبت به هر باری که بین ساعات کاری برای گفت و گو و اصلاح می روم و برمی گردم، جلایی پور را نه فقط به عنوان استاد دانشگاه این روزها، بلکه به عنوان یک انسان هنوز وفادار به ارزش های انسانی پررنگ می کند. صحبت از موضوعات زنان که می شود، اشاره به تفکیک جنسیتی رشته ها کافی است تا او حدیث مفصل از این مجمل را بخواند و با واقعیت های زنده جامعه، و البته با زبان مردمی، نه نخبه گرا، تحلیل های جامعه شناختی خود را ارائه کند.

ادامهٔ نوشته

معدنِ دانشی که به روی دختران بسته شد/پرستو اله یاری

وضعیت رشته های دانشگاهی معدن در گفت و گو با دو فارغ التحصیل این رشته؛
تا قانون خانواده برابر: سال های قبل، ده- پانزده سال پیش، بچه های متولد اواخر دهه ی پنجاه و اوایل دهه ی شصت که ریز و درشت در جامعه ی تازه انقلاب کرده و جنگ گذرانده، بزرگ می شدند و هر روز به یک چالش بزرگ و جدید برمی خوردند؛ وقتی دوران دانشگاه شان می رسید، حرف این که کدام رشته را بیشتر دوست داری؟
ادامهٔ نوشته