افزایش شکاف جنسیتی؛ حاصل سیاستهای دولت/پرستو سرمدی

پرستو سرمدیکشوری که به جای رشد حضور زنان در آموزش، اشتغال و سیاست، دغدغه مسئولانش بازگشت زنان به خانه، محدودیت زنان برای خروج از کشور، آسان کردن راه های ازدواج مجدد مردان، محدود کردن تحصیل زنان، پوشش زنان و نپوشیدن چکمه های بلند در زمستان است, نه تنها در سالهای آتی نیز به عنوان یکی از بدترین مکانها برای زندگی زنان خواهد ماند که چشم اندازی از توسعه کشور و بهبود زندگی همه افراد این جامعه نیزدر آن دیده نمی شود….

ادامهٔ نوشته