وضعیت زنان کارگر و شکاف های جنسیتی

پروین اشرفی
اگر قبول داشته باشیم که یکی از این روابط اجتماعی , روابط و مناسبات اجتماعی کار حول تبعیض جنسیتی است , پس چگونه میخواهیم و می توانیم یک جامعه آزاد و برابر به همراه عدالت اجتماعی – بر ویرانه های نظام سرمایه داری – ایجاد کنیم , بدون اینکه این روابط را نیز درهم شکسته باشیم ؟!
متن کامل این مقاله را در اینجا بخوانید