پاسخ به دغدغه های پیشروان کارگری در باره “چه باید کرد؟”

پیش از هرچیز باید شرایط کنونی را یکبار با دقت رصد کرد و دریافت که کارگران در چه موقعیتی قرار دارند و سپس به دنبال “چه باید کرد”ها رفت.

ما در این‌باره شرایط کنونی را به دو دسته تقسیم می کنیم: یکی که ارتباط مستقیم و مشخص با زندگی و کار خود کارگران دارد و دیگری که موضوعی است اجتماعی – اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که آنهم گرچه نه چندان مستقیم و قابل درک برای عموم طبقه کارگر، که به موازات آن اهمیت پیدا می کند و در مواقعی تعیین کنندگی هم دارد ابتدا به مورد اول می پردازیم:
به خواندن ادامه دهید