ناتاشا عضو اتحاديه مي‌شود: تحليلي درباره‌ي کار جنسي با نگاهي به تجربه‌ي هند- نویسنده: گلناز ملک

kar jensiدر اين نوشته از هر دو کلمه‌ي کار جنسي و روسپيگري استفاده کرده‌ام. حدوداً چهل سال است که بحث‌هاي گسترده‌اي درباره‌ي چرايي استفاده از کلمه‌‌ي کار جنسي ميان نظريه‌‌پردازان و فمينيست‌ها و اکتيويست‌هاي اين حوزه درگرفته‌ و يکي از اولين خواسته‌هاي تشکل‌‌هاي کارگران جنسي در سراسر دنيا جايگزيني کارگر جنسي با عنوان روسپي بوده‌ است. همچنين کار و کارگري جنسي اشاره‌ي دقيق‌تري به حيطه‌ي خدمات و اشخاص مشغول در صنعت سکس دارد. با اين وجود در ارجاع به متون تاريخي و بحث‌هاي مربوط به نقش سکس تجاري در جامعه به اجبار از همان اصطلاح رايج روسپي استفاده کردم. اين‌که آيا مشغوليت در صنعت سکس اساسا? تفاوتي با ساير صنايع ندارد و کارگران جنسي هم بايد از طريق اتحاديه‌هاي مستقل و خودمختار، حقوق و بهبود وضعيت خود را پي‌گيري کنند، يا اين‌که کار جنسي بدترين شکل خشونت، و بهره‌کشي از زناني‌ست که بايد از آن وضعيت به هر وسيله‌اي خارج شوند – مثلاً به کمک ان‌جي‌اوها و کمپين‌هاي نجاتي که فمينيست‌هاي راديکال با حمايت مالي و معنوي نومحافظه‌کاران و بنيادهاي مسيحي در سراسر دنيا راه مي‌اندازند- هنوز هم دغدغه‌ي بسياري از تحليل‌گران فمينيست، روشنفکران، فعالان و «منجيان» اجتماعي است. اين موضوع که آيا مشتري خدمات جنسي مجرم است و بايد مجازات شود يا اين‌که همان جايگاهي را دارد که هر کاربري که از هر خدمات ديگري استفاده مي‌کند، نيز پيرو همان دغدغه‌ است که من در اين نوشته چندان به آن‌ها نمي‌پردازم.
ادامهٔ نوشته

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻦ! ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻦ! ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻯ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ/ﺍﺳﺘﺮ ﻭﻳﻮﺍﺱ* ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﮔﻠﻨﺎﺯ ﻣﻠﻚ

zanan keshawarz مهرگان: ﻭﻳﺎ ﻛﻤﭙﺴﻴﻨﺎ (1) (ﺭﺍﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﺎﻥ)، ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺧﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻖ ﺗﻤﺎﻡ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑــﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﻳــﺞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﻭﻳﺎ
ﻛﻤﭙﺴﻴﻨﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1993 ﻭ ﺩﺭ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺩﻡ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳــﺎﺯﻯ ﺗﺎﺳــﻴﺲ، ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻰ
ﺷﺪ. ﺗﺮﻗﻰ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﻫﻘﺎﻧﺎﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷــﻰ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻰ، ﻭ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﺎ ﻛﻤﭙﺴــﻴﻨﺎ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻫﻮﻳﺖ
ﺳﻴﺎﺳــﻰ «ﺩﻫﻘﺎﻧــﺎﻥ ﺯﻥ» ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺍﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮ
ﺍﺳــﺎﺱ ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﻭ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ،
ﺷــﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ادامهٔ نوشته

نقد مجازات اعدام: یک باید فمینیستی-گلناز ملک

na be edamتا قانون خانواده برابر: مسایل کمی در دنیا وجود دارند که فمینیست‌های معاصر با آن‌ها درگیر نشده باشند و در مورد آن‌ها اظهارنظر یا موضع‌گیری نکرده باشند. فقر، تبعیض نژادی، تخریب محیط زیست، جنگ و غیره، سال‌هاست که جای خود را در مباحث فمینیستی باز کرده‌اند، اما مسیله‌ی مجازات اعدام به ندرت به عنوان یکی از اشکال عریان خشونت دولتی، از منظر فمینیسم، مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این یادداشت قرار است به ضرورت مواجه با مجازات اعدام با دیدگاه فمینیستی پرداخته شود. فمینیسمی که این‌جا از آن حرف می‌زنم، فمینیسمی است که خود را نسبت به ارزش حیات همه‌ی انسان‌ها و حفظ آن متعهد می‌داند و حاضر نیست زجر و اندوه هیچ انسانی را با احساس رضایت فرد و یا دولتی، معامله کند. همچنین به فمینیسمی ارجاع می‌دهم که مبارزه با تمامی اشکال سلطه و خشونت و تبعیض را به عنوان مسیولیت سیاسی خود تعریف کرده‌است.
ادامهٔ نوشته

ا و «امانت» هندوستان، گلناز ملک

علیه خشونت در هندآیا مرگ امانت و بیداری فمینیستی در هندوستان، به بسیج جنبش فمینیستی در جهان علیه تجاوز و خشونت بر زنان منجر خواهد شد ؟ “”
ادامهٔ نوشته

اکوفمینیسم علیه سرمایه‌داری-ماریکه کول/ برگردان: گلناز ملک

اکوفمینسمتا قانون خانواده برابر: اکوفمینیسم در سال‌های 1980 در متن یک جنبش زیست‌محیطی رو به رشد، و بسیج گسترده‌ی جنبش‌های ضد جنگ و ضد سلاح‌های هسته‌ای رشد کرد. امروزه جهان‌بینی اکوفمینیستی بر مبارزات مردم بومی و سازمان‌های کشاورزی هم‌چون لاویا کمپسینا (جنبش جهانی دهقانان) سایه‌ انداخته‌است.
ادامهٔ نوشته

توانمندسازی زنان، نوشتن و مبارزه

توانمندسازی زنان، نوشتن و مبارزه
نویسنده: نوال السعداوی
مترجم: گلناز ملک
چکیده
«هروقت احزاب سیاسی با پشتوانه‌ی مذهبی یا گروه‌های مذهبی با جهت‌گیری سیاسی به قدرت می رسند اول از همه زنان را مورد زجر و ستم قرار می‌هند. جهت پیکان خشونت مستقمین به سمت زنان است. با حجاب گذاشتن بر بدن‌شان و روح‌شان. عده‌ای گمان می‌کنند که زنان را وادار به رعایت حجاب کردن فقط مختص دنیای عرب و جهان اسلام است. این تصور اشتباه است. مثلن اغلب زنان در امریکا حجابٍ «پست مدرن» دارند. ادامهٔ نوشته

فمینیست‌ها و کارگران جنسی: درس‌هایی از تجربه‌ی هند

فمینیست‌ها و کارگران جنسی: درس‌هایی از تجربه‌ی هند
ترجمه گلناز ملک
متن سخنرانی سریلاتها باتلیوالا پژوهش‌گر فمینیست در همایش «حقوق زنان در دوران توسعه» سال ۲۰۱۰ بنگلور
تغییر برای برابری: از نخستین روز‌های آغاز موج دوم فمینیسم، مسئله‌ی «انتخاب» و «خواست» زنان محور اصلی اندیشه‌‌ی فمینیستی در سراسر جهان بوده‌است. تمرکز اصلی فمینیست‌های این جریان بر چگونگی ظهور مردسالاری به اشکال مختلف و کنترل زندگی زنان توسط مردان بود. از سازوکار جنسی‌شان گرفته تا تولید مثل، فعالیت روزانه‌، شغل، نیروی‌ کار، سرمایه‌ و دسترسی و شرکت‌شان در حوزه‌ی عمومی و غیره. ادامهٔ نوشته