تاکسی بانوان دربست

تاکسی بانوان دربست
یاسمین حشدری
تا قانون خانواده برابر: تبعیض در راستای نمود جنسیتی زن در طول تاریخ جریانی استوار داشته و کماکان با استفاده از حربه های مدرن و به روز راه خود را گسترده تر از پیش می پیماید. به گفته براون، و. [1]: «سیاست در طول تاریخ، بیش از هر نوع فعالیت انسان ها، یک هویت اختصاصا مذکر داشته است. بیش از هر قلمروی فعالیت دیگری به طور اختصاصی به مردان محدود می شده و نسبت به اکثر فعالیت های اجتماعی با شدت بیشتری آگاهانه مذکر بوده است.» ادامهٔ نوشته