جنبش زنان برای مقاومت در برابر موج سرکوب نیاز به سازماندهی جدیدی دارد

جنبش زنان برای مقاومت در برابر موج سرکوب نیاز به سازماندهی جدیدی دارد
ارژنگ بامشاد
موج تازه ی سرکوب زنان در جریان است. در جمهوری اسلامی هر گاه سرکوب در دستور قرار می گیرد، از زنان شروع می کنند. این امرچند علت دارد. به خواندن ادامه دهید