حجاب محدویت برای مردان یا زنان؟ حرف حساب یک آخوند!

جهان زن ـ بحث حجاب و مضرات و مزایای آن یکی از مباحث طرفدار دین است. مدام از این که حجاب محدویت نیست، حجاب باعث » آزادی» زن می شود و از این حرف نوشته می شود. آن ها که آزادی پوشش را قبول ندارند و می خواهند به زور چادر بر سر زنان کنند، آن را به نفع زنان می دانند و خود را نیز وکیل و وصی تمامی زنان. حال یک آخوند پیدا شده و قبول کرده که حجاب باعث محدودیت های بسیاری برای زنان می شود اما از زنان خواسته که بخاطر اعتقاداتشان این محدودیت ها را قبول کنند و در آن دنیا فیض اش را ببرند. ادامهٔ نوشته