«دورکاری» به حذف تدریجی زنان کارگر از سپهر عمومی می انجامد

«دورکاری» به حذف تدریجی زنان کارگر از سپهر عمومی می انجامد
آیدا ابروفراخ
زندگی ومعاش زنان روزانه در معرض تحولات غیرقابل اجتنابی قرار دارد و تاثیر این تحولات در کل جامعه نمود پیدا می کند. گاه این تاثیرات باعث ارتقای سطح فرهنگ و گاه باعث عقب ماندگی جوامع می گردد و همواره زندگی زنان کارگر در معرض آسیب های بیشتری قرار دارد. به خواندن ادامه دهید