سامیه مایسا بیگ زن مبارز الجزیزه ای

سامیه مایسا بیگ زن مبارز الجزیزه ای
نویسنده مایسا بیگ با وجود وضعیت استثنائی ترور، وطن خویش الجزیره را هرگز ترک ننمود. مایسا در فرانسه برای توانائی های ادبی اش مورد تقدیر قرار می گیرد. ادامهٔ نوشته