جایزه تئودرـ هِکر شهر اسلینگن برای شیوا نظرآهاری

جهان زن ـ جایزه ی جهانی تئودرـ هِکر شهر اسلینگن در کناررودخانه نکار در آلمان، برای «خلوص و جسارت سیاسی»، در سال ۲۰۱۱ به کنشگر حقوق بشری ایران شیوا نظرآهاری، برای تعهد و جسارت او که از طریق اینترنت و پایه گذاری «کمیته گزارشگران حقوق بشر» جهان را نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران آگاه کرده و از این طریق خطرات و فشارها علیه خودش را به جان خریده است، تعلق می گیرد. به خواندن ادامه دهید