فرزاد کمانگر، مدافع تساوی حقوق زنان و مردان

فرزاد کمانگر، مدافع تساوی حقوق زنان و مردان
رؤیا صحرایی
«مرا مزن که چرا آواز می خوانم، من کوردم، اجداد من عشق شان را؛ دردهای شان را، مبارزات شان را و بودن شان را در آوازها و سرودهای شان برای من به یادگار گذاشته اند»[1] ادامهٔ نوشته