باید فاتحۀ امر دفاع را در ایران خواند

باید فاتحۀ امر دفاع را در ایران خواند
فرشته قاضی
نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دادگستری در مصاحبه با من از تفتیش منزل و محل کارش خبر داد و اعلام کرد براساس برگۀ اخطاریه ای که به او داده اند باید ظرف 3 روز به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام” خود را به دادسرای اوین معرفی کند. به خواندن ادامه دهید